Bangalore +91 80 4040 9940
Mumbai +91 22 2831 1426 / 39
Ahmedabad +91 79 6617 4046 / 47
Chennai +91 73058 74973
Hyderabad +91 40 2331 0131
Kolkata +91 98301 96968
New Delhi +91 11 2341 2232
Common Ph 1-860-425-2742
qr code sms

Senior Leadership

Vivek Kulkarni
Vivek Kulkarni, IAS (Retd.)

Founder & Managing Director

(Former IT Secretary, Govt. of Karnataka)
Rajee R
Rajee R

Chief Ratings Officer

Vidya Shankar
Vidya Shankar

Principal Director - Ratings


Bal Krishna Piparaiya
Bal Krishna Piparaiya

Principal Director - Ratings

Vipula Sharma
Vipula Sharma

Senior Director - Ratings

Ajanth Kumar
Ajanth Kumar

Compliance officer


Jatin Vyas
Jatin Vyas

Senior Director – BD

S Radhakrishnan
S Radhakrishnan

Senior Director – BD

Karthik-Natarajan
Karthik Natarajan

Senior Director-BD


Subhasish Pramanik
Subhasish Pramanik

Director – BD

Prasun Mishra
Prasun Mishra

Director - BD